Wheel and Tyre Package 22 x 9.5 Mitsubishi Shogun Miami Satin Alloy Wheel and Accelera 285 35 22 Tyres